Mjesec: April 2020.

KUM ZA GINISA: Ja sam bogat čovjek

Her­ce­go­vac Ili­ja Mas­ti­lo­vić po­znat je ši­rom re­gi­ona po ne­obi­čnoj či­nje­ni­ci – za svo­jih 45 go­di­na, ku­mo­vao je 40 pu­ta. Nje­go­vi ku­mo­vi da­nas žive ši­rom svi­je­ta, a ima ih u Srbi­ji, BiH, Nje­ma­čkoj i Ka­na­di. Za sebe kaže da je najsrećniji čovjek.

Scroll to top